Книга приход-разход-наличност

Всички лица,получили Разрешение за търговия с пиротехнически изделия са длъжни да водят регистър /наричан още книга приход-разход-наличност/,

в който да записва подробна информация движението и наличността на изделията в конкретния търговски обект.

В срок 10 работни дни след приключване на всяко тримесечие представят на директора на ГДОП на МВР копие от регистъра за изтеклото тримесечие на хартиен или електронен носител.

 

Търговците на пиротехнически изделия са длъжни да съхраняват регистъра в срок от 10 години от неговото започване.

tropic fire