Във връзка с проверки от Главна дирекция „Надзор на пазара” към ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР (ДАМТН) бихме искали да внесем яснота относно наличните на пазара пиротехнически изделия без нанесена маркировка СЕ.

 Във връзка с проверки от Главна дирекция „Надзор на пазара” към ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР (ДАМТН) бихме искали да внесем яснота относно наличните на пазара пиротехнически изделия без нанесена маркировка СЕ.

 
Всички наши клиенти нямат основание да се притесняват, че предлагат в търговските си обекти фойерверки, закупени от Тропик-2000ЕООД, с упътване за употреба на български език и посочен вносител нашата фирма, но без нанесена СЕ маркировка.Имате право да извършвате търговията с тях до изчерпване на наличните количества.
Единственото Ви задължение е, след поискване с официално писмо, да предоставите на Главна дирекция „Надзор на пазара”документ за придобиване на изделията от Тропик-2000ЕООД.
 
 
Предлагаме Ви да се запознаете с извадка от Закона, който е пряко относим към контрола на дейностите с пиротехническите изделия.
 
ЗАКОН ЗА ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ
В сила от 17.09.2010 г.
Обн. ДВ. бр.73 от 17 Септември 2010г., изм. ДВ. бр.88 от 9 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.26 от 29 Март 2011г., изм. ДВ. бр.43 от 7 Юни 2011г., изм. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.73 от 25 Септември 2012г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013г., доп. ДВ. бр.70 от 9 Август 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.56 от 24 Юли 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 2015г., изм. ДВ. бр.94 от 4 Декември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.95 от 8 Декември 2015г., изм. ДВ. бр.47 от 21 Юни 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.81 от 14 Октомври 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 27 Декември 2016г.
Преходни и Заключителни разпоредби
§ 12. (1) Произведените или внесените на територията на Република България фойерверки от категории 1, 2 и 3 след 4 юли 2010 г. трябва да имат нанесена "СЕ" маркировка.
(2) Търговията, транспортирането, придобиването, съхранението или употребата на фойерверки от категории 1, 2 и 3, произведени преди 4 юли 2010 г., без нанесена "СЕ" маркировка се извършва до изчерпване на наличните количества.
 
§ 13. (1) Произведените или внесените на територията на Република България пиротехнически изделия, различни от тези по § 12, след 4 юли 2013 г. трябва да имат нанесена "СЕ" маркировка.
(2) Търговията, транспортирането, придобиването, съхранението или употребата на пиротехнически изделия по ал. 1, произведени преди 4 юли 2013 г., без нанесена "СЕ" маркировка се извършва до изчерпване на наличните количества.
 
 Ако имате въпроси, моля не се колебайте да ни потърсите, за да ви дадем допълнителна информация!
tropic fire