Конфети

Не палете в близост до ушите или очите.Дръжте на една ръка разстояние и насочете настрани от тялото си или от други хора и животни.Издърпайте конеца силно и рязко.

Подходящи за употреба и в закрити помещения.

tropic fire