Как да получите разрешение за употреба на фойерверки

За да получите разрешение за употреба на пиротехнически изделия трябва да подадете заявление по образец  до Директора на ГДОП на МВР,съответно до началника на РУ на МВР по мястото на употреба ,придружено от набор документи,списък на които можете да видите в чл. 64

 

За получаване на разрешение за употреба ,когато лицето е получило разрешение за съхранение/търговия,
се подава до директора на ГДОП на МВР - за територията на цялата страна, съответно до началника на РУ на МВР по мястото на употреба,

Заявление по образец, придружено от следните документи:
1. копие от свидетелство за придобита правоспособност за безопасност на труда при взривни работи или съответен документ по националното законодателство на друга държава членка за лицето или за служителите, които ще извършват взривните работи;
2. списък на служителите, които ще извършват взривните работи;
3. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.

 

За получаване на разрешение за употреба ,когато лицето няма Разрешение за съхранение/търговия
се подава до директора на ГДОП на МВР - за територията на цялата страна, съответно до началника на РУ на МВР по мястото на употреба,:

Заявление, придружено от следните документи:

1. ЕИК, когато са регистрирани по реда на Търговския закон, или удостоверение за вписване в регистъра по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, или удостоверение за вписване в съответния регистър по националното законодателство на другата държава членка - в легализиран превод на български език;

2. списък на служителите, които ще извършват взривните работи и за всеки служител:

- свидетелство за съдимост или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
- официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
- медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства.

-копие от свидетелство за придобита правоспособност за безопасност на труда при взривни работи или съответен документ по националното законодателство на друга държава членка;


3. за управителя/управителите или членовете на управителните им органи;
- свидетелство за съдимост или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
- официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

- медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства.

4. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.
 

 Разрешението за употреба е валидно за срок от 5 години от датата на издаването му.

tropic fire