Как да получите Разрешение за търговия с фойерверки

Търговия с пиротехнически изделия се извършва от физически и юридически лица, регистрирани като търговци на
територията на държава членка, след получаване на разрешение за търговия, издадено от
директора на ГДОП на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице.


Същите лица трябва да разполагат със складове и/или с търговски обекти - собствени или наети, на
територията на Република България.

Складовете за съхранение на взривни вещества и търговските обекти и/или
складове за съхранение на боеприпаси и пиротехнически изделия трябва да отговарят на
техническите правила и норми за проектиране на строежи, предназначени за производство и
съхранение на взривни вещества, боеприпаси и пиротехнически изделия съгласно Закона за
устройство на територията.
Обектите трябва да отговарят на изискванията за физическа защита на
строежите съгласно Закона за устройство на територията.

За получаване на разрешение за търговия с пиротехнически изделия желаещите трябва да разполагат със:
1. ръководител на склада за съхранение и/или на обекта за търговия;
2. служители, които осъществяват контрол за спазване на правилата за безопасност на
труда при работа с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия;
3. специалисти, които водят отчетност на движението на изделията, с които се
извършва търговия.
Изискванията към квалификацията на изброените лица се определят с наредба на МВР,МТСП и МОМН.


Лицата,които искат да търгуват с пиротехнически изделия подават до директора на ГДОП на МВР заявление по
образец, придружено от следните документи:

1. Единен идентификационен код (ЕИК), когато лицата са регистрирани по реда на
Търговския закон, или копие от удостоверение за вписване в съответния регистър по
националното законодателство на съответната държава членка в легализиран превод на
български език;


2. Разрешение за ползване на обектите или друг заместващ го документ, издаден по
реда на Закона за устройство на територията;

3. Документ, удостоверяващ правното основание за ползване на обектите;

4. Паспорт на склада за съхранение на пиротехническите изделия;

5. Разработени и утвърдени от производителите инструкции за безопасност при
осъществяване на дейности с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически
изделия;

6. Списък на лицата, които ще имат достъп до пиротехническите изделия, съгласуван с началника на районното управление
на МВР (РУ на МВР) по местонахождението на обекта;

7. Списък на видовете изделия, с които лицата ще търгуват;

8. Списък на лицата ,които са определени за

-ръководител на склада за съхранение или обекта за търговия

-осъществяване на контрол по спазване на правилата за безопасност на труда

-за водене на отчетността на продаваните пиротехнически изделия,

като за всяко от лицата се приложат  свидетелство за съдимост, удостоверяващо, че
съответното лице не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, копие от трудов
договор и диплома за придобита квалификация ;


9. Копие от договор с лице, извършващо частна охранителна дейност при условията и по реда на Закона за частната охранителна дейност или лиценз за самоохрана,когато охраната на търговските обекти и/или складовете ще се осъществява от служители на
лицето,подаващо заявлението;

10. Свидетелство за съдимост или аналогичен документ по националното
законодателство на друга държава на управителя/управителите или членовете на
управителните органи на търговеца, удостоверяващо, че съответното лице не е
осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

11. Официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ
по националното законодателство на друга държава, удостоверяващ, че срещу
управителя/управителите или членовете на управителните органи на търговеца няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

12. Медицинско свидетелство от лечебно заведение или аналогичен документ по
националното законодателство на друга държава, удостоверяващо, че
управителят/управителите или членовете на управителните органи на търговеца
не страдат от психически разстройства;

13. Декларация от управителя/управителите или членовете на управителните органи на
търговеца, че за тях не са налице обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 5 - 8;

14. Документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.При постъпване на заявлението и документацията , ГДОП на МВР
оценява пълнотата и съответствието на подадената документация с изискванията за издаване
на разрешение и извършва проверка на място на складовете и/или търговските обекти.
При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията на този
закон ,ГДОП на МВР уведомява писмено заявителя и дава указания и 30-дневен срок за
отстраняването им.
 Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в
дадения срок , производството по издаване на разрешението се прекратява.
Директорът на ГДОП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице издава
разрешение или мотивирано отказва издаването му в двумесечен срок от подаване на
заявлението.
Отказът за издаване на разрешение за търговия подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.

Разрешенията за търговия се издават за срок 5 години.
Издадените разрешения за търговия важат само за посочените в тях видове
пиротехнически изделия и могат да се използват
само от лицата, на чието име са издадени.
В двумесечен срок преди изтичането на срока на валидност на разрешеието за търговия,търговецът подава заявление по образец до директора на ГДОП на МВР за подновяване на разрешението.


Повече информация относно нормативната уредба на дейностите с пиротехнически изделия можете да намерите в категория"Закони,наредби и...",която се намира в  Началото на сайта.


Ако желаете да получите допълителна информация за това как да получите Разрешение за търговия с фойерверки,моля не се колебайте да ни потърсите чрез формата за контакт. Ще се радваме,ако можем да Ви бъдем полезни.

 

 

 

 

tropic fire